หนังสือน่าอ่าน

จรุงยศ อรัณยะนาค. หลักการออกเเบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์.
    สมุทรปราการ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2558
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์งานด้าน
นิเทศศาสตร์โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สำคัญในการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์กับการออกแบบ
ด้านนิเทศศาสตร์ โปรแกรมที่ใช้ในงานออกแบบสื่อต่างๆ ไฟล์ภาพนิ่ง วีดีโอและ
เสียงสำหรับงานออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ
การวิเคราะห์งานออกแบบ หลักการออกแบบ กระบวนการออกแบบ แนวทางการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อต่างๆ ฯลฯ