หนังสือน่าอ่าน

เสนาะ ติเยาว์. จริยธรรมธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
    ธรรมศาสตร์, 2558. เลขหมู่ HF5387 ส38จ46
    เป็นหนังสือที่รวบรวมหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับจริยธรรมที่คนในสังคมพึงยึดถือ
ทั้งในเรื่องศีลธรรม คุณความดี คุณธรรม เช่น จริยธรรมกับธุรกิจ จริยธรรมกับ
สภาพแวดล้อม ลักษณะของศีลธรรม จริยธรรมที่ยึดถือผลงาน จริยธรรมที่ไม่
ยึดถือผลงาน จริยธรรมที่ยึดถือคุณสมบัติ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัท วัฒนธรรมองค์การและการบิรหารงานของบริษัท สิทธิพนักงานใน
ที่ทำงาน ความรับผิดชอบของพนักงาน สิทธิและความรับผิดชอบที่ขัดแย้งกัน
จริยธรรมการตลาดฯลฯ