หนังสือน่าอ่าน

ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ฉบับเรียนลัด. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555
    เลขหมู่ PE1131 ฟ623
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกพังและฝึกพูดภาษาอังกฤษ เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วยประโยคพื้นฐาน ประโยคถาม-ตอบสำหรับสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน บทสนทนาสำหรับซื้อ-ขายของกินและเครื่อง
แต่งกาย บทสนทนาสำหรับการเดินทาง รูปประโยคที่มีประโยชน์ คำกริยา
ที่หลากหลายในภาษาอังกฤษสำนวนที่มีประโยชน์ มาฝึกเขียนกันเถอะ