หนังสือน่าอ่าน

ชูศีล ตรังตรีชาติ. คู่มือบริหารธุรกิจส่วนตัว ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ธิงค์บียอนด์ บุ๊คส์,
     2556 เลขหมู่ HF5351 ช75ค74
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จ
ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา รู้ก่อน "รวยก่อน" หลักการเบื้องต้น เริ่มต้นจากการ
พัฒนาตนเอง ความเข้าใจสถานการณ์แบบ "รู้เขาและรู้เรา" ภาพรวมกฎหมายเกี่ยวกับ
การทำธุรกิจ การผลิตกและการบริการคือกองกลางแรงหนุนของธุรกิจ ควรเสริม
ของหลังของท่านให้เหนียวแน่น