หนังสือน่าอ่าน

สุรีรัตน์ ทองอินทร์. พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร = Professional English
    speaking at work.
กรุงเทพฯ : บิสคิต 2552 เลขหมู่ PE1131 ส746พ73
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ภายในเล่มประกอบด้วย
พื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษ ก้าวข้ามอุปสรรคของภาษา ทำไมการพูดภาษาอังกฤษ
ถึงเป็นเรื่องยาก สนทนาภาษาอังกฤษทาโทรศัพท์ การนัดหมายและการประชุม
การเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ การพูดเพื่อสัมมนาและการนำเสนองาน ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจำเพื่อการเข้าสังคม ขอหยุดงานหรือลาออก การสัมภาษณ์งานเป็น
ภาษาอังกฤษ