หนังสือน่าอ่าน

จุฑารัตน์ ลิมศุภนาค. ไอ้หยา! ภาษาจีน. กรุงเทพฯ : ทีบุ๊คสมิธ, 2555.
    เลขหมู่ PL1121 ท5จ73อ9 2555
    เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการเดินทางในประเทศจีน
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย มารู้จักเมืองจีนกันเถอะ อากาศและการเตรียมตัว
ขึ้นเครื่องไปจีน ทักทาย ก้าวแรก ณ แผ่นดินจีน การเดินทาง การถามทาง การใช้เงิน
การไปซื้อของ การใช้โทรศัพท์ การสั่งอาหาร