หนังสือน่าอ่าน

นอร์ดสตรอม, เคเจลล์ เอ. ฟังกี้ บิซิเนส. กรุงเทพฯ : พี.ที.เอ เบสท์ ซัพพลาย จำกัด,
    2547. เลขหมู่ HF1008 น54ฟ62
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ใหม่ในการทำธุรกิจ ให้มุมมองระบบโลกใหม่ในแบบที่เป็น
เอกลักษณ์และท้าทายตามสไตล์ฟังกี้ เนื้อหาภายในเล่มมี 6 บท คือ บทที่ 1 ฟังกี้สมัย
ประกอบด้วยเรื่อง สงครามสมอง ก้าวสู่อนนาคตแบบฟังกี้ ฯลฯ บทที่ 2 พลังแห่งฟังก์
ประกอบด้วยเรื่อง เทคโนโลยี การเล่นท่อนนซ้ำโดยไม่รู้จบ สถาบัน : การปรับปรุง
สุสาน ฯลฯ บทที่ 3 หมู่บ้านฟังกี้ ประกอบด้วยเรื่อง สังคมที่ล้นเกิน ปัจจุบัน..สังคม
เรียลไทม์ สังคมที่คลุมเครือ ฯลฯ บทที่ 4 ฟังกี้ อิงค์ ประกอบด้วย ฟังกี้อิงค์คือบริษัทที่มี
จุดสนใจ ฟังกี้อิงค์อยู่ใน