หนังสือน่าอ่าน

โคะอิเกะ, ริวโนะสุเกะ. ฝึกให้ไม่คิด. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557
    เลขหมู่ BQ5395 ค96ฝ62 2557
    เป็นหนังสือที่นำเสนอวิธีขัดเกลาประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และ
ร่างกาย เน้นให้จดจ่ออยู่กับการกระทำและสริมสร้างการรับรู้ ความรู้สึกที่แท้จริงซึ่ง
เกิดขึ้นกับประสามสัมผัสทั้งห้าให้จัดเจน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 3 บท
บทที่ 1 โรคความคิด เพราะการคิดทำให้เรา "ไม่รู้" บทที่ 2 วิธีจัดการกับร่างกายและ
จิตใจ ฝึกขจัดความหงุดหงิด และความกังวล ประกอบด้วยการพูด การฟัง การดู การเขียน/
การอ่าน การกิน การทำอาหาร การสัมผัส การดูแล บทที่ 3 บทสนทนาระหว่างยูจิ อิเคะกะยะ
กับพระริวโนะสุเกะพระสงฆ์ถามนักวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดระหว่าง
สมองกับจิตใจ"