หนังสือน่าอ่าน

ไวส์แมน, ริชาร์ด. เปลี่ยนมุมคิด---ด้วยจิตวิทยาภาคพิสดาร = Quirkology. กรุงเทพฯ :
     วีเลิร์น, 2555. เลขหมู่ BF145 ว95ป74
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาภาคพิศดาร ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาแง่มุมที่แปลกประหลาดในชีวิตประจำวัน เนื้อหา
ในแต่ละบทจะเปิดเผยความลับทางจิตวิทยาที่แฝงอยู่ในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต
ประจำวัน ตั้งแต่การหลอกลวงไปจนถึงการตัดสินใจความเห็นแก่ตัวไปจนถึง
ความเชื่องมงาย เนื้อหาในเล่มมี 6 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 วันเกิดบอกอะไร
ที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวคุณบ้าง บทที่ 2 เชื่อใจทุกคน แต่จงระวังตัวเสมอ : จิตวิทยา
แห่งการโกหกและหลอกลวง บทที่ 3 ทำไมมนุษย์เราถึงเชื่อเรื่องงมงายและ
เรื่องเหนือธรรมชาติ : จิตวิทยาแห่งแดนสนธยา บทที่ 4 : ศาสตร์พิลึกพิลั่นแห่ง
การตกลงปลงใจ บทที่ 5 การเสาะหามุกตลกที่ขำที่สุดในโลกด้วยวิทยาศาสตร์ :
การสำรวจจิตวิทยาแห่งอารมณ์ขัน บทที่ 6 นักบุญหรือคนบาป : จิตวิทยาแห่ง
การช่วยเหลือและการขัดขวาง