หนังสือน่าอ่าน

ศิริกุล เลากัยกุล. สร้างแบรนด์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2546 เลขหมู่
    HD69 ช75ศ64ส47
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
แบรนด์คืออะไร ทำไมหต้องสร้างแบรนด์ ต้องสร้างหรือเกิดขึ้นเอง ใครสร้างแบรนด์
เลี้ยงลูกเป็นก็สร้างแบรนด์เป็น สร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบ เอกลักษณ์ของแบรนด์
คืออะไร แบรนด์ไทย สร้างเท่าไรก็ไม่เสร็จ