หนังสือน่าอ่าน

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน),
    2456-2556. พอ : หลักธรรมแห่งความพอเพียง. กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธ
    สมาคมแห่งประเทศไทย, 2558. เลขหมู่ BQ5345 ส43พ5
    เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมะเกี่ยวกับความพอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง อัน
เป็นพระนิพนธ์ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ มาเผยแพร่โดยภายในเล่ม
ประกอบด้วยเนื้อหาจุดหมายของชีวิต ชีวิตจะเป็นสุขได้อย่างไร ประโยชน์ปัจจุบัน
สิ่งที่มีค่ากว่าเงินทองสันโดษ ความพอใจ ยินดี มีคุณูปการใหญ่หลวง พอใจในความ
เป็นไทย ฝึกความคิดรู้จักพอ ทำดีเริ่มที่ตัวเองก่อน ฯลฯ