หนังสือน่าอ่าน

คู่มือการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน.
     กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
    2558 เลขหมู่ DS523.2 ค746
     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
การบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนและชุมชน การวิเคราะห์ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้ตัวแบบ SWOT Analysis โรงเรียนต้นแบบ
ประโยชน์และการนำมาประยุกต์ใช้