หนังสือน่าอ่าน

จุฑามาศ แก้วพิจิตร. 123 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข. กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างเสริม
    สุขภาวะองค์กร, 2557 เลขหมู่ HD6955 จ73ห32 2557
     เป็นหนังสือที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาให้องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
เนื้อหาภายในเล่มส่วนสำคัญ 2 คือ ส่วนที่ 1 นำเสนอภาพรวมขององค์กรแห่ง
ความสุข และแนะนำเครื่องมือเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข ส่วนที่ 2 นำเสนอ
เครื่องมือสร้างความสุข ประกอบด้วย เครื่องมือที่นำเสนอกรอบความคิดองค์กร
แห่งความสุขคือ Home Model เครื่องมือทำนำเสนอกระบวนการสร้างความสุข
คือ HeHa และ Happy 8 Menu เครื่องมือที่นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์องค์กร
คือ Happinometer, Happy Workplace Index และ ROI