หนังสือน่าอ่าน

คากายากิ, ทาโก. วิธีบงการผู้อื่นอย่างแนบเนียน. กรุงเทพฯ : ขุนเขา, 2548 เลขหมู่
    BF503 ค62ว63 2548
     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ สำหรับบงการคนอื่นอย่างแนบเนียน
โดยเริ่มจากบทที่1 วิธีทำให้คนอื่นเห็นด้วยกับเรา เช่น วิธีทำให้คนที่คัดค้านเราอย่าดึงดัน
วิธีทำให้คนอื่นทำตามเรา ฯลร บทที่ 2 วิธีทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกที่ดีต่อเรา-อย่างเป็นกันเอง
เช่น ทำให้คนที่เกลียดเรา หันมาชอบเรา วิธีเรียกร้องความสนใจจากคนที่ไม่สนใจใยดีเรา
วิธีเปิดประตูใจคนที่ระวังตัวจัด ฯลฯ และบทที่ 3 วิธีบงการผู้อื่นอย่างแนบเนียน เช่น ทำให้
อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อเรียกร้อง-ที่เราคิดว่าอาจถูกปฏิเสธ การเปลี่ยนคนไม่มีความมุ่งมั่น
ให้กลายเป็นคนมีความมุ่งมั่น ฯลฯ