หนังสือน่าอ่าน

อิโต, โมโตชิเกะ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
     2550. เลขหมู่ HD30.22 อ69ศ74 2550
     เป็นหนังสือที่เปิดมุมมองธุรกิจด้วยวิชาเศรษฐศาสตร์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
เนื้อหาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจหมายถึงอะไร กลยุทธ์ด้านราคาและการกำไร ธุรกิจดำเนิน
ไปได้ด้วยการสร้างราคา การใช้กลไกตลาด ทฤษฎีเอเจนซี มอรัลอาซาร์ด และแอดเวิร์ส
ซีเลกชัน การทำธุรกิจเป็นเกมอย่างหนึ่ง การใช้เศรษฐศาสตร์ชำแหละกลยุทธ์การแข่งขัน
การปฏิวัติทางดิจิตัลเปลี่ยนอะไรไปบ้าง ธุรกิจกำลังแผ่กระจายไปสู่โลกกว้าง สิ่งแวดล้อม
ทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา