หนังสือน่าอ่าน

วันวิชิต บุญโปร่ง. เอกสารประกอบการสอนรายวิชารัฐธรรมนูญเเละสถาบันทางการเมือง
    Constitution and Political Institutions
.กรุงเทพฯ:ภาควิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ
    มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558 เลขหมู่ KPT 2070 ว625อ72 2558
    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือวิชาชีพบังคับของสาขาวิชาการเมืองการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์
เนื้อหาภายในหนังสือมีเนื้อหาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเเละสถาบันทางการเมืองต่างๆ
ในสังคมทั้งในอดีตเเละปัจจุบัน เนื้อหา เเบ่งออกเป็น 10 บท ที่เกี่ยวข้องกับรัฐฑรรมนูญเเละ
สถาบันทางการเมือง