หนังสือน่าอ่าน

เหลี่ยว ฝาน. โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน.กรุงเทพฯ:ธรรมสภา.2544 เลขหมู่ BQ 7386
    ห48 2544
    หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ ลัทธิที่มีอิทธิพลในประเทศจีน ที่มีลัทธิของขงจื้อเเละเหล่าจือ
เนื้อหาจะประกอบไปด้วยโอวาททั้งสี่ เล่าถึงประสบการณ์ของท่านเหลี่ยวฝานใน
การใช้ชีวิตเพื่อใช้ในการอบรมสั่งสอน