หนังสือน่าอ่าน

สุจินต์ บริหารวนเขตต์.บุญญกิริยาวัตถุ.กรุงเทพฯ:มูลนิธิศึกษาเเละเผยเเพรพระพุทธศาสนา ,
    2552 เลขหมู่ BQ4415 ส72บ62.
    หนังสือเล่มนี้เป็นการกล่าวถึงบุญญกิริยาวัตถุ เป็นการทำความดี 10 ประการ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ทานมัย,สีลมัย,ภาวนามัย,อปจายนมัย,เวยยาวัจจมัย,ปัตตานุโมทนามัย,ธัมมัสสวนมัย,
ธัมเทสนามัย,ทิฏฐชุกรรม เป็นต้น เพื่อเผยเเพร่พระธรรมตามเเนวพระไตรปิฏก