หนังสือน่าอ่าน

กิติชัย รัตนะ.สังเคราะห์ความรู้เเละบทเรียน :โดยโครงการติดตามประเมินผลเเละเสริมสร้าง
    ศักยภาพชุมชนเพื่อปรับตัวต่อการอนุรักษ์ฟื้นคืนสภาพเเม่น้ำลำคลอง ปี 2554 เเละ
    โครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนหลังประสบอุทกภัยเเละเตรียมความพร้อมรับมือกับ
    ภัยพิบัต
ิ.กรุงเทพฯ:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
    2555 เลขหมู่ QH541.5 น7ก63ส62
    เป็นหนังสือที่กล่าวถึงปัญหาด้านความเสือมโทรมของระบบนิเวศลุ่มน้ำสิ่งเเวดล้อมเเละ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่กระทบต่อการเปลี่ยนเเปลงคุณภาพชีวิต ความตระหนัก
ต่อปัญหาในชุมชน ความพยายามในการวิเคราะห์ปัญหา วางเเผนเเละกำหนด
ความต้องการในการเเก้ไขปัญหา