หนังสือน่าอ่าน

จิราภา ทรัพสาร. พัฒนาการองค์กรอิสระในประเทศไทย กรณี ศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ :
    กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550
    เลขหมู่ KPT2620 จ64พ63
    เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ในเรื่ององค์กรอิสระต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย
เป็นการประมวลบทบัญญัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะสามารถ
เป็นประโยชน์หน่วยงานนิติบัญญัติ ประชาน นิสิต นักศึกษาทั่วไปที่สนใจ