หนังสือน่าอ่าน

ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. วัฒนธรรมคุณภาพ : สร้างคน สร้างชาติ . กรุงเทพฯ :
    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), 2558
    เลขหมู่ LB2822.75 ว633
    เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพบรรยากาศ พิธีเปิดและพิธิปิด เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพ
การศึกษาในตัวเล่มจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพ การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ซึ่งจะรวมไปถึงเรื่อง วัฒนธรรมคุณภาพ KPIs และระบบการประเมิน
คุณภาพ การนำผลประเมินไปใช้ อาเซียน และความเป็น นานาชาติ (ทันสมัย ทันโลก)