หนังสือน่าอ่าน

กิตติ บุนนาค. 369 กรอบแนวความคิด เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข.[ม.ป.ท. :
    ม.ป.พ.], 2551 เลขหมู่ BF637 ก63ส64
    เป็นหนังสือที่ผู้เขียนจั้งใจรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงโดยนำเรื่องราว
ต่างๆเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อให้ชีวิตได้มีข้อสรุปที่เป็นบทเรียนดีๆของแต่ละเรื่องเพื่อที่จะทำ
ให้ผู้อ่านมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น โดยไม่ต้องลองผิดลองถูก