หนังสือน่าอ่าน

อภิชัย พันธเสน. ทางเลือกในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    และการศึกษาเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
.กรุงเทพฯ: สำนักงาน
    กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558 เลขหมู่ HD4801 อ46ก64
    หนังสือเล่มนี้เป็นงานสังเคราะห์ผลการศึกษาของชุดโครงการ "นโยบายและยกระดับ
ทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย ระยะที่ 2 " ซึ่งในหนังสือจะมุ่งเน้นเสนอทางเลือก
เชิงนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง