หนังสือน่าอ่าน

กิติชัย รัตนะ. คู่มือการทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูลุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติโดยฐานชุมชน.
     กรุงเทพฯ : ภาควิชาอนุรักษวิทยาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555
    เลขหมู่ QH541.5 น7ก63ค64 2555
    เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติการสำหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญ กับการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสังคมในการจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับศักยภาพ
และทุนทางสังคม อีกทั้งในหนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาครอบคลุมไปถึงการรักษา คุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย