หนังสือน่าอ่าน

โฆสิต ปั้มเปี่ยมรัษฎื. การพัฒนาประเทศไทยและรวบรวมบทความจากวารสาร SME News.
     กรุงเทพ : ธนาคารกรุงเทพ, 2553 เลขหมู่ HD 62.7 ม95ก64
    เป็นหนังสือที่กล่าวถึง การพัฒนาประเทสไทยและโครการ SME ที่รวบรวม
นำบทความต่าง ๆ ที่สำคัญมารวมไว้ในเล่ม เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลก เศรษฐกิจโลก
พันธมิตรธุรกิจ ผู้ประกอบการ เป็นต้น