หนังสือน่าอ่าน

เฟื่องลดา ทองประเสริฐ. หัตถการวินิจฉัยก่อนคลอด. เชียงใหม่ : หน่วยเวชศาสตร์
     มารดาและทารก ภาควิชาสูติศษสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์
     มหาวิทยายเชียงใหม่, 2556 เลขหมู่ WQ 300 ฟ76ห36 ฉ.1     นหนังสือที่กล่าวถึงการตรวจวินิฉัยก่อนคลอด เป็นเรื่องที่สำคัญ และต้องอยู่
ในการดูแลของแพทย์ผู้เขี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ เพื่อให้ทำการหัตการโดยสำเร็จมารดา
จะต้องให้รายละเอียดในทุกแง่มุมอย่างชัดเจน ประกอบด้วย การเจาะชั้นเนื้อรก
การเจาะน้ำคร่ำ กรเตาะเลือดสายสะดือทารกในครรภ์ ฯลฯ