หนังสือน่าอ่าน

วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น. ดนตรีศตวรรษที่ยี่สิบ แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย
     รังสิต, 2557 เลขหมู่ ML160 ว63ด34
    เป็นหนังสือที่บอกเกี่ยวกับ แนวความคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต โดยรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ด้านชั้นคู่เสียง กลุ่มชั้นระดับเสียงหรือเชต ความสัมพันธ์:กลุ่มเซต
และไพรม รวมไปถึง แถวโน้คสิบสองเสียง เป็นเต้น