หนังสือน่าอ่าน

สาคร พรประเสริฐ. กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     2557 เลขหมู่ WH 100 ส62ก43
    ปัจจุบันการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง การศึกษาโรคทางโลหิตวิทยา จำนวน 35 ตัวอย่าง โดย
รวบรวมจากทั้งประสบการณ์และงานวิจัย เช่น Iron deficiency anemia, Sideroblastic
anemia, Alpha-thalassenia trait เป็นต้น