หนังสือน่าอ่าน

พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี). เบญจศีล เบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์ . พิมพ์ครั้งที่ 13
    กรุงเทพฯ : ต้นบุญพิมพ์ดี, 2555. เลขหมู่ BQ5495 พ47บ72 2555
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเบญจศีล เบญจธรรม โดยภายในตัวเล่มประกอบด้วยเนื้อหา
ประวัติวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เบญจศีล เบญจธรรม ธรรมะพื้นฐานที่ไม่ธรรมดา
เบญจศีลคืออะไร ความปกติของมนุษย์ กัลยาณธรรมคืออะไร เหตุแห่งความเบียดเบียนกัน
ความเกิดขึ้นแห่งศีล 5 เบญจศีล : ศีล 5 เบญจธรรม : ธรรม 5 ศีลในพระพุทธศาสนา อานิสงส์
หรือประโยชน์ของศีล 5 วิรัต 3 ประการ ฯลฯ