หนังสือน่าอ่าน

คล่อง ศิรประภาธรรม. ประวัติศาสตร์จีน กำเนิดมนุษย์ดึกดำบรรพ์ถึงอารยธรรมใหม่ .
    กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น, 2556. เลขหมู่ DS735 ค452ป46
     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศจีน เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยกลุ่มมนุษย์บุพกาลในเขตจีน ความรุ่งเรืองของสังคมศักดินา-ราชวงศ์
สุยและราชวงศ์ถัง สังคมระบบทาส สังคมสวามิภักดิ์ศักดินา การรวมตัวของชนเผ่า
ต่างๆ ในประเทศจีนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสังคมศักดินายุค 5 ราชวงศ์และ
10 ก๊ก หลายชนเผ่าในระบอบศักดินาที่มั่นคงและเป็นเอกภาพจากความรุ่งเรืองสู่
ความเสื่อมโทรม สังคมระบอบกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา สงครามกลางเมืองครั้งที่ 2
สงครามต่อต้านญี่ปุ่น 8 ปี สงครามกลางเมืองครั้งที่ 3 การฟื้นฟูเศรษฐกิจของสังคม