หนังสือน่าอ่าน

ธีรภาพ โลหิตกุล. มนตราอาเซียน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2556. เลขหมู่ DS523 ธ64ม33
     เป็นหนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเมืองหลวงสำคัญในลาว กัภูชา เมียนมร์
เวียดนาม อินโดเนียเซีย ประกอบด้วย ลุ่มน้ำอิระวดี เมียนมาร์ (พม่า) ลุ่มทะเลสาบเขมร
กัมภูชา ลุ่มนทีสีทันดร ลาว ลุ้มน้ำหอม เวียดนาม ลุ่มทะเลใต้ อินโดเนียเซีย นอกจากนี้ยัง
ให้ความรู้เกี่ยวกับ 8 มรดกโลก ได้แก่ นครวัด-นครธม หลวงพระบาง พราหมณัน บรมพุทโธ
บาหลี ปราสาทวัดพู ฮอยอันและเว้