หนังสือน่าอ่าน

มุกดา โควหกุล. การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย (FIN 411) . ปทุมธานี :
     สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556. เลขหมู่ HD61 ม72ก64 2556
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
ความเสี่ยงภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีการประกันภัย หลักกฏหมาย
ขั้นพื้นฐานของสัญญาการประกันภัย ธุรกิจการประกันภัย การประกันชีวิต การประกัน
วินาศภัย การประกันทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เบี้ยประกัน ตัวแทนและนายหน้าการประกันภัย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
บทบาทของรัฐในการควบคุมและส่งเสริมธุรกิจการประกันภัย