หนังสือน่าอ่าน

พรรณี จรัมพร,ผการัตน์ จำปาน้อย และ อนุสรณ์ ธรรมใจ. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
    (ECO 212)
. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558.
     เลขหมู่ HB180 ท5พ44ห46 2558
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์มหภาค เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค บัญชีรายได้ประชาชาติ การกำหนดรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ รายได้ประชาชาติ ระดับราคาและดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ
เงินและการธนาคาร นโยบายการเงิน รัฐบาลและนโยบาบการคลัง บัญชีดุลการชำระเงิน
ตลาดเงินตราระหว่างประเทศและระบบอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาเศรษฐกิจ การวิเคราะห์
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค