หนังสือน่าอ่าน

อภิรัฐ ศิริวงษ์. จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM 411). ปทุมธานี : สำนักพิมพ์
    มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558. เลขหมู่ HF5549 อ46จ63 2558
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ
ของมนุษย์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยา การสร้างความเข้าใจ
และการพัฒนาตนเอง การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลลิกภาพ ความต้องการรากฐานพฤติกรรม
มนุษย์ ความพึงพอใจในการทำงาน ความเป็นผู้นำ ความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร