หนังสือน่าอ่าน

บาจรีย์ จันทรภาณุกร. กิณวิทยาคลินิกและไวรัสวิทยาคลินิก. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์
    มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558. เลขหมู่ QW180 บ62ก63 2558
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกิณวิทยาคลินิกและไวรัสวิทยาคลินิก เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของเชื้อรา การเก็บและวิธีการสิ่งส่งตรวจ โรคติดเชื้อราที่
ผิวหนัง โรคติดเชื้อราชั้นใต้ผิวหนัง โรคติดเชื้อราหลายระบบของร่างกาย ยีสและโรค
ที่เกิดจากยีสต์ เชื้อราฉวยโอกาส สารพิษจากเชื้อรา