หนังสือน่าอ่าน

เนาวรัตน์ ธาราทรัพย์. ประสาทชีววิทยาพื้นฐาน (BMS420) . ปทุมธานี : สำนักพิมพ์
    มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558. เลขหมู่ WL100 น75ป464 2558
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประสาทชีววิทยาพื้นฐาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ระบบประสาทสั่งการ สมองใหญ่และหน้าที่ในระดับสูง สมองน้อย ธาลามัส เรติคิวลา
ฟอร์เมชันและการหลับ เบซัลแกงเกลีย ระบบประสาทอัตโนมัติ และไฮโปธาลามัส
ระบบลิมบิค เส้นเลือดในระบบประสาทส่วนกลาง ระบบโพลงสมอง