หนังสือน่าอ่าน

พัฒน์ พิสิษฐเกษม. เอกสารประกอบการสอน LGM 310 การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการ
    โลจิสติกส์ . ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558.
    เลขหมู่ HD38.5 พ593อ72 2558
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ มุมมองการจัดการบรรจุภัณฑ์ บาร์โค้ด
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ระบบ RFID
บรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ บรรภัณฑ์
โลจิสติกส์ บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม