หนังสือน่าอ่าน

เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ ... [และคนอื่น ๆ]. ปฏิบัติการเภสัชควบคุมคุณภาพ 1= (PHM/
    PHC/PCY332)
.พิมพ์ครั้งที่ 8. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558.
    เลขหมู่ QV25 ป363 2558
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณของสารตัวอย่างวัตถุดิบ
และเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป โดยการไทเทรต ประกอบด้วย Acid-Base Titration, Oxidation-
Reduction Titration, Complexometric Titration และ Precipitation Titration นอกจากนี้
ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณทั่วไป เช่น การใช้
เครื่องชั่ง เทคนิคการชั่ง เทคนิคการใช้เครื่องแก้วบอกปริมาณที่แน่นอน เทคนิคการ
ไทเทรต และเทคนิคอื่นๆ ที่ใช้ในการวิเคาะห์ รวมทั้งคำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับ
การทำปฏิบัติการ