หนังสือน่าอ่าน

นพปฎล ธาระวานิช. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา TRM 111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.
     ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557. เลขหมู่ G155 น33อ73 2557
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ความเป็นมาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทรัพยากร
การท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว องค์การที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหาร
และธุรกิจบันเทิง ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวและธุรกิจคมนาคมขนส่งเพื่อ
การท่องเที่ยว ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอาเซียน