หนังสือน่าอ่าน

มุกดา โควหกุล. การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ (FIN 310). ปทุมธานี : สำนักพิมพ์
     มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558. เลขหมู่ HG3881 ม37ก64 2558
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย ดุลการชำระเงิน ประวัติระบบการเงินระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ กฎความเท่าเทียมระหว่างประเทศ กลยุทธ์
องค์กรและการลงทุนข้ามชาติ การจัดการความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย องค์การระหว่างประเทศ