หนังสือน่าอ่าน

นลินี ประดับญาติ. คู่มือปฏิบัติการเภสัชวิทยา (PHM 350) = Pharmacology laboratory
     manual
.ปทุมธานี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558. เลขหมู่ QV25 น46ค74
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทดลองทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาด้านต่างๆ
ที่นิยมใช้ในการศึกษาและวิจัยยา และสารที่คาดว่ามีฤทธิ์ทางยา ภายในตัวเล่มมีการจัดแบ่ง
พื้นที่สำหรับการบันทึกผล วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองและมีคำถามท้ายการทดลอง