หนังสือน่าอ่าน

นเรศ สุรสิทธิ์. การโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัว. กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอส.
     เพรส จำกัด, 2544 .เลขหมู่ HF5726 น74ก64 2544
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและตัวอย่างในการเขียนโต้ตอบจดหมายเชิงธุรกิจ
การเขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายสมัครงาน การเขียน Resume และวิธีอ่านโฆษณาหางาน
การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์และตัวอย่างคำถามเวลาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อม
เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย