หนังสือน่าอ่าน

วิภาส ศรีทอง. หลงลบลืมสูญ. กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558. เลขหมู่ นว ว639ห42
    เป็นวรรณกรรมที่ตั้งคำถามอย่างตรงำปตรงมาต่อสภาวะหนึ่งในสังคมร่วมสมัย และ
สิ่งที่ต้องตระหนักคือปรากฏการณ์ทางสังคมที่สร้างความเจ็บปวด การถูกกำหนดย่อม
บงการให้เราไม่เหลือจินตนาการใดอื่น ผลของการชี้นำและแนวโน้มของสังคมที่เน้น
กระตุ้นให้เราจมจ่อมอยู่ในโลกของเครือข่าย ปฏิเสธภาวะโดดเดี่ยวลำพังและไร้การ
เชื่อมโยง ราวกับว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งหมดล้วนชี้ให้เห็นว่าเรา
กำลังติดอยู่ในกับดักของตัวเอง ย่ำเท้าซ้ำบนรอยประทับเก่าซึ่งถูกกำหนดทิศทางไว้แล้ว
อย่างสำเร็จรูปตายตัว