หนังสือน่าอ่าน

พุทธทาสภิกษุ. แก่นพุทธศาสน์ . กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, 2549. เลขหมู่
     BQ4115 พ7 2549
    เป็นหนังสือที่นำเสนอปาฐกถาธรรม ของท่านพุทธทาสภิกษุ 3 ครั้ง ปาฐกถาธรรม
ครั้งที่ 1 คือใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธ ควรศึกษา
ควรปฏิบัติ ครั้งที่ 2 คือ ความว่าง อันเป็นใจความสำคัญที่ควรสนใจมาก ทำให้รู้ว่า
ความว่างอยู่ตรงไหน ฯลฯ