หนังสือน่าอ่าน

สาระทบทวน : การพยาบาลผู้ใหญ่. กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2549. เลขหมู่ WY150
     ส654 2549.
     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ใหญ่ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด การพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือด การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน การ
พยาบาลบุคคลที่มีปัญหาโรคติดต่อ การพยาบาลบุคคลที่มัปัญหาสารน้ำและเกลือแร่
การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อ ฯลฯ