หนังสือน่าอ่าน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). ขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี : จะวิจารณ์
    อย่างไร ก็ขอให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง
. กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2555. เลขหมู่
     BQ4570 ส6พ34ข56 2555
    เป็นหนังสือที่นำเสนอหลักธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระพุทธเจ้า
ตรัสสอนไว้ในเรื่องของการวิจารณ์ เช่น บอกความจริงไม่ใช่วิจารณ์ เอาข้อ
มูลที่ไม่เป็นจริงมาอ้างอิงในการวิจารณ์ บอกความจริงไม่ขึ้นต่อการคิดวิจารณ์
หลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงตัดสินใจเอง