หนังสือน่าอ่าน

อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์. การพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้แนวคิดทางรัฐศาสตร์
    เชิงปริมาณ
. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2555. เลขหมู่ H97 อ44ก64
    เป็นหนังสือที่ให้แนวคิดทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาศึกษาการนำนโยบาย
สาธารณะ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของทาง
เลือกสาธารณะ แนวคิดการวิเคระาห์เชิงตัวแปรเพื่อยกระดับทางเลือกนโยบาย
สาธารณะ ทฤษฎีเกมกับการวิเคราะห์เชิงตัวแปรในรูปแบบการใช้นโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ ทฤษฎีเกมกับการวิเคราะห์เชิงตัวแปรในรูปแบบกลยุทธ์ทางการ
เมือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณและหนี้สาธารณะที่ส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ฯลฯ