หนังสือน่าอ่าน

เดชา ฉัตรศิริเวช. กระบวนการดูดซับ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
    มหาวิทยาลัย, 2552. เลขหมู่ TP156 ด72ก46
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดูดซับ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
การดูดซับ ตัวดูดซับ สมดุลดูดซับ จลนพลศาสตร์ การออกแบบหน่วยดูดซับ กระบวน
การโคมาโทกราฟี และกระบวนการสลับความดัน