หนังสือน่าอ่าน

ประเสริฐ ภัทรมัย. เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ Team group. กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น,
     2558. เลขหมู่ HD62.5 ป46ค74
     เป็นหนังสือที่รวบรวมกรณีศึกษาเรื่องการบริหารจัดการทีมกรุ๊ป ภายในตัวเล่มประกอบด้วย
การนำเสนอวิธีการเป็นผู้บุกเบิก ตั้งแต่คุณสมบัติ ลักษณะและสิ่งที่ควรทำ ความเป็นผู้นำ
ควรปฏิบัติย่างไรและก็คู่กันไปกับผู้บุกเบิก การบริหารองค์กร ทั้งในเรื่องการให้ได้มา
ซึ่งงาน เรื่องการเงิน เรื่องความเสียสละฯลฯ การบริหารคน การบริหารเงิน และการมี
ทัศนคติที่ดีกับการทำงาน