หนังสือน่าอ่าน

โยชิซากิ, ทะสึโอะ. แนะนำวิธีเลี้ยงลูกแบบ happy : ดีที่รู้เพิ่มฉบับโรคภัยไข้เจ็บ
    ในเด็ก 2
. กรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2555. เลขหมู่ WS113 ย92น86
    เป็นหนังสือที่แนะนำวธีการเลี้ยงดูลูกเมื่อลูกเจ็บป่วยจากอาการต่างๆ จากคุณหมอ
ด้านต่างๆ เช่น ด้านโสต ศอ นาสิก โรคผิวหนัง ทันตกรรม จักษุวิทยา กุมารเวชศาสตร์